Szkolenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie szkoleniowym dla przedstawicieli organizacji cyrkowych z Polski (zarówno formalnych, jak i nieformalnych). Program składa się ze szkolenia merytorycznego, wizyt studyjnych oraz tutoringu.

Zjazdy szkoleniowe

Szkolenie obejmuje 5 weekendowych, 16-godzinnych zjazdów i uwzględnia kluczowe zagadnienia zarządzania – takie, które mają istotny wpływ na stabilność organizacji, jakość świadczonych przez nią usług oraz możliwości jej rozwoju, a także treści specyficzne dla branży. Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z doświadczeniem.
Szczegółowy zakres i czas trwania poszczególnych treści modułu branżowego zostanie ustalony według potrzeb uczestników, po przeprowadzonych konsultacjach.

a. Zarządzanie zespołem – 12 h
b. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji 12 h
c. Współpraca z administracją publiczną – 6 h
d. Praca z i dla lokalnej społeczności – 6 h
e. Marketing organizacji – 10 h
f. Tematyka specjalistyczna (branżowa) – 40 h

Szkolenia odbywają się w Lublinie. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg i wyżywienie.

Harmonogram

Zjazdy są przewidziane na następujące terminy:

22-24.04.2016

24-26.06.2016

16-18.09.2016

14-16.10.2016

04-06.11.2016

Wizyty studyjne

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość odwiedzin 1 wybranego przez siebie projektu realizowanego przez organizacje z grupy SPIN. Uczestnicy przez 4 dni będą mogli obserwować i uczestniczyć w realizacji projektu, na koniec przygotowując ewaluację – analizując, jakie praktyki warto kontynuować i przenieść do swojej organizacji, co zaś należałoby z ich perspektywy poprawić. Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę idei i doświadczeń,
nawiązanie kontaktów, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, a przede wszystkim transfer dobrych praktyk.

Tutoring i realizacja projektów lokalnych

Uczestnicy pod opieką trenerów będą tworzyć lokalne wydarzenia (np. warsztaty dla społeczności, variete) – każdy z uczestników szkolenia zrealizuje projekt dla swojej społeczności według własnego pomysłu, na bieżąco konsultowany z tutorem. W ten sposób wiedza zdobywana podczas szkolenia będzie wykorzystywana w praktyce – w bezpiecznym środowisku, bo przy ciągłym wsparciu tutora.

Warunki uczestnictwa

W programie szkoleniowym mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w kontekście Nowego Cyrku. W części szkoleniowo-tutoringowej weźmie udział 15 przedstawicieli środowiska nowocyrkowego z całej Polski.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną rekomendacją organizacji/grupy, którą się reprezentuje, należy przesłać na e-mail: kontakt@sztukmistrze.pl do 31 marca 2016.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Na podstawie zgłoszeń za pomocą specjalnego formularza zostanie opracowana lista osób zakwalifikowanych: po spełnieniu kryteriów formalnych (wieku, 2-letniego doświadczenia oraz rekomendacji reprezentowanej organizacji lub grupy nowocyrkowej) rozpatrywana będzie motywacja kandydatów do wzięcia udziału w szkoleniu i wprowadzenia zmiany w swoim środowisku.
Poza listą osób zakwalifikowanych do projektu utworzona zostanie także lista rezerwowa na wypadek rezygnacji osób z podstawowego składu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Aby uniknąć nieprzemyślanych zgłoszeń i niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach, w kursie obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł, która zostanie zwrócona uczestnikom z min. 80% frekwencją.

pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1