Regulamin wydarzeń organizowanych przez Fundację Sztukmistrze

 1. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do niego. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Na teren biletowanego wydarzenia mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają zaproszenie). Osoby małoletnie w wieku do 14 lat mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Dzieci do 4 lat, siedzące na kolanach opiekuna, wchodzą za darmo.
 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu do sali do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do pełnej ceny biletu przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 5. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
  1. uczniowie,
  2. studenci (do 26. roku życia),
  3. renciści,
  4. emeryci,
  5. osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem.
 6. Organizator ma prawo do rozszerzenia uprawnień do zakupu biletów ulgowych w ramach zawieranych umów z innymi podmiotami lub w ramach akcji specjalnych .
 7. Organizator ma prawo do wprowadzenia ograniczeń dotyczących minimalnego wieku osób uczestniczących w wydarzeniu z uwagi na prezentowane treści w ramach tego wydarzenia. W takim wypadku organizator ma prawo odmówić sprzedaży biletu oraz wpuszczenia na widownię osób z ważnym biletem, jeśli nie spełniają warunku wieku.
 8. Osoby uczestniczące w wydarzeniu proszone są o wcześniejsze przybycie na spektakle, umożliwiające zajęcie miejsc na widowni przed rozpoczęciem. Spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (jeśli w spektaklu przewidziano przerwę), o ile będzie taka możliwość. Po rozpoczęciu spektaklu bilet traci ważność i nie ma możliwości jego zwrotu.
 9. Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 10. Podczas wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tzw. E-papierosów.
 11. Osoby uczestniczące zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 12. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń jest zabronione. Rejestrowanie wydarzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 13. Osobom uczestniczącym w wydarzeniu zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych i innych napojów w szklanych opakowaniach.
 14. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu może być narażona na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Osoby uczestniczące w wydarzeniu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 15. Organizator utrwala przebieg wydarzenia w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych relacjonujących przebieg wydarzenia.
 16. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.
 18. Organizator ma prawo usunąć z wydarzenia osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu, która narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze wydarzenia.
 19. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu, zażądania aby posiadacz biletu opuścił miejsce wydarzenia oraz zastosowania odpowiednich kroków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których osoba uczestnicząca jest pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym przypadku posiadaczowi biletu nie przysługuje rekompensata za bilet.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie wydarzenia oraz utracone na skutek kradzieży.