Regulamin wydarzeń organizowanych przez Fundację Sztukmistrze

 1. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do niego. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Na teren biletowanego wydarzenia mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają zaproszenie). Osoby małoletnie w wieku do 14 lat mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Dzieci do 4 lat, siedzące na kolanach opiekuna, wchodzą za darmo.
 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu do sali do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do pełnej ceny biletu przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 5. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
  1. uczniowie,
  2. studenci (do 26. roku życia),
  3. renciści,
  4. emeryci,
  5. osoby z niepełnosprawnościami wraz z osobami asystującymi.
 6. Organizator ma prawo do rozszerzenia uprawnień do zakupu biletów ulgowych w ramach zawieranych umów z innymi podmiotami lub w ramach akcji specjalnych .
 7. Organizator ma prawo do wprowadzenia ograniczeń dotyczących minimalnego wieku osób uczestniczących w wydarzeniu z uwagi na prezentowane treści w ramach tego wydarzenia. W takim wypadku organizator ma prawo odmówić sprzedaży biletu oraz wpuszczenia na widownię osób z ważnym biletem, jeśli nie spełniają warunku wieku.
 8. Osoby uczestniczące w wydarzeniu proszone są o wcześniejsze przybycie na spektakle, umożliwiające zajęcie miejsc na widowni przed rozpoczęciem. Spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (jeśli w spektaklu przewidziano przerwę), o ile będzie taka możliwość. Po rozpoczęciu spektaklu bilet traci ważność i nie ma możliwości jego zwrotu.
 9. Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 10. Podczas wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tzw. E-papierosów.
 11. Osoby uczestniczące zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 12. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń jest zabronione. Rejestrowanie wydarzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 13. Osobom uczestniczącym w wydarzeniu zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych i innych napojów w szklanych opakowaniach.
 14. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu może być narażona na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Osoby uczestniczące w wydarzeniu biorą w nim udział na własne ryzyko.
 15. Organizator utrwala przebieg wydarzenia w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych relacjonujących przebieg wydarzenia.
 16. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.
 18. Organizator ma prawo usunąć z wydarzenia osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu, która narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze wydarzenia.
 19. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu, zażądania aby posiadacz biletu opuścił miejsce wydarzenia oraz zastosowania odpowiednich kroków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których osoba uczestnicząca jest pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym przypadku posiadaczowi biletu nie przysługuje rekompensata za bilet.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie wydarzenia oraz utracone na skutek kradzieży.

Zasady obowiązujące w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

21. Wydarzenia w okresie epidemii SARS-CoV2 organizowane są zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi na terenie kraju. Wymogi te mają charakter rozstrzygający i nadrzędny w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu, zaś w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulamin mają bezpośrednie zastosowanie.
22. Organizator ma prawo, w stosunku do wszystkich uczestników imprezy, wymagać zastosowania się do jego wytycznych np. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID 19, zakrywania ust i nosa podczas uczestniczenia w wydarzeniu lub innych – podyktowanych względami sanitarnymi.
23. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej, niezależnie od udostępnienia takiej osobie środków przez Organizatora.
24. W trakcie trwania epidemii w Polsce Organizator wprowadza szczególne zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce:
a) Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
b) Organizator wydarzenia zbiera dane kontaktowe uczestników, w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane te są przetwarzane przez okres 14 dni.
c) Dane osobowe uczestników wydarzenia mogą być udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.


Do pobrania:

Oświadczenie uczestnika wydarzenia

Oświadczenie rodzica