Statut

STATUT Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Sztukmistrze, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Ewę Nogę, Monikę Kalinowską i Mirosława Urbana, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Sierocką w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy F. Chopina 13/3 w dniu 15.12.2010 (Repertorium A Nr:4271/2010) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, zwanym dalej „ministrem właściwym”, jest Minister właściwy do spraw kultury.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki szeroko rozumianego nowego cyrku.

W szczególności do celów Fundacji należy:

1. generowanie i wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, rekreacyjnej, społecznej we wszelkich jej  postaciach i związanych z nią instytucji,

2. generowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, sportu, rekreacji i edukacji,

3. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

4. promocja i organizacja wolontariatu.

 § 8

1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:

1/ organizowanie i finansowanie działalności kulturalnej artystycznej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i społecznej we wszelkich jej postaciach i związanych z nią instytucji,

2/ organizowanie i finansowanie przedsięwzięć pobudzających rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, sportu, rekreacji i edukacji,

3/ współpracę z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi,

4/ współpracę z innymi podmiotami o podobnym charakterze,

5/ przystępowanie do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.

2. Działalność o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

1. Dochodami Fundacji są:

1/ subwencje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki,

2/ odsetki bankowe pochodzące z lokat kapitałowych, operacji finansowych, pożyczkowych i umów o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych,

3/ wpływy z tytułu operacji giełdowych Fundacji papierami wartościowymi (obligacje, akcje itp.),

4/ odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego,

5/ wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez samą Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjnie jednostki,

6/ przychody  z  majątku  ruchomego,   nieruchomości  i  praw majątkowych,

7/ inne wpływy i dochody.

2. Środki finansowe, o których mowa w § 10. i § 11. ust. 1 statutu są gromadzone na rachunkach bankowych złotówkowych i dewizowych.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą sama lub przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu.

§ 12

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów i nawiązków mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu

Organy Fundacji

§ 15

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Zarząd w uzasadnionych wypadkach może przyznać członkowi Rady diety z tytułu wykonania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych w tym organie.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem wspierającym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Rady ustala ona sama, kierując się rozmiarem jej zadań.

3. Członkami pierwszego składu Rady są Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje   pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

9. Rada może powoływać do swego grona Członków Honorowych, posiadających głos doradczy.

10. Członek Honorowy Rady Fundacji nie posiada prawa brania udziału w głosowaniach, ani innych uprawnień Członka Rady wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.

11. Rada powołuje Członka Honorowego w drodze głosowania decyzją jednomyślną.

12. Członek Honorowy może być przez Radę odwołany w drodze głosowania decyzją jednomyślną na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu. Członkostwo Honorowe w Radzie ustaje także wskutek pisemnej rezygnacji Członka Honorowego złożonej Radzie lub śmierci Członka.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W razie niezwołania posiedzenia w statutowym terminie zwołuje je Zarząd.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Radę.

4. Decyzje Rady w zakresie ustalenia liczby członków Rady i Zarządu, powołania lub odwołania członka Rady, zmian Statutu, połączenia z inną fundacją oraz zmian w składzie Zarządu zapadają w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. W przypadku pozytywnych uchwał absolutoryjnych  zwalniają one członka z odpowiedzialności wobec Fundacji.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o przystępowaniu  Fundacji do Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji.

8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o przystępowaniu  Fundacji do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.

9. Dokonywanie zmian niniejszego Statutu na wniosek Zarządu.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. W skład Zarządu mogą też wchodzić Wiceprezes oraz Członkowie powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym odwołanie z funkcji członka Zarządu nie może nastąpić bez jednoczesnego powołania innej osoby do jej sprawowania.

4. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) wytyczanie kierunków działalności Fundacji.

b) realizacja celów statutowych

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) prawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

g) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i nawiązków, subwencji i dotacji,

h) przedstawianie Radzie Fundacji wniosków dotyczących organizowania i przystępowania do spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wniosków w zakresie wycofania się z tych organizacji,

i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją, przystępowania do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz z wnioskiem o likwidację Fundacji.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

5. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Zarząd.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.

Sposób Reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a/ samodzielnie Prezes Zarządu lub

b/ łącznie 2 członków Zarządu

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 Zmiany w statucie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w wypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.