Regulamin

OPEN STAGE 2019

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są Fundacja Sztukmistrze i Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „OPEN STAGE 2019”, zwanym dalej Konkursem

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych z województwa lubelskiego, bez ograniczeń co do obywatelstwa.
 2. W celu zgłoszenia się do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 15.04.2019 r.
 3. Zdobywcy Nagrody Głównej poprzednich edycji Open Stage nie mogą brać udziału w konkursie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki występ ok. 5 min opracowany według własnego pomysłu.
 5. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika występ jest wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 6. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry lub grupy innych uczestników
 7. Uczestnik zgłasza potrzebne do występu warunki techniczne, przy czym Organizator zastrzega, że być może nie wszystkie będą mogły zostać spełnione (z przyczyn niezależnych od Organizatora).
 8. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z jego występem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • etap I – eliminacje wśród zgłoszonych Uczestników przeprowadzone przez wybraną przez Organizatora Komisją przesłuchującą (planowane w dniach 16-17.04.2019)
  • etap II – występ przed Publicznością i Jury podczas gali Open Stage, (planowana na dzień 19.05.2019)
 2. Spośród Uczestników, którzy wezmą udział w przesłuchaniach, Komisja wybierze ok. 12 występów, które zakwalifikują się do II Etapu Konkursu. Organizator zastrzega sobie rozszerzenie lub zmniejszenie liczby występów wybranych do II Etapu Konkursu.
 3. Komisja Przesłuchująca może w dowolnym momencie przerwać uczestnikowi wykonywanie przygotowanego utworu (bez względu na to, czy utwór został zaprezentowany w całości czy też nie).
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna, a Uczestnicy Konkursu, podczas całego czasu trwania realizacji nie mogą dyskutować lub radzić się Komisji w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w Konkursie, a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.
 5. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu II są zobowiązani do udziału w próbach i spotkaniach przygotowawczych i sesji fotograficznej. Nieuzasadnione nieobecności są podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika do kolejnego Etapu Konkursu.
 7. Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w Konkursie wiadomością e-mail lub telefonicznie. Lista Finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu i profilu Konkursu w serwisie Facebook.

§ 4 Nagrody

 1. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego prezentacja zostanie wybrana przez Jury konkursowe i który nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatorów z powodu naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, które mogą sprawić, że udział Uczestnika w Konkursie jest niemożliwy.
 2. Pula Nagrody Głównej w Konkursie wynosi 7000 zł brutto i jest dzielona według werdyktu jury.
 3. Nagrodę Publiczności otrzyma Uczestnik, którego występ otrzyma najwięcej głosów publiczności i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatorów z powodu naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, które mogą sprawić, że udział Uczestnika w Konkursie jest niemożliwy.
 4. Nagroda Publiczności w Konkursie wynosi 1000 zł brutto
 5. Nagrodę Mediów – sesję zdjęciową – otrzyma Uczestnik wybrany przez Jury Dziennikarzy, złożone z przedstawicieli lubelskich mediów.
 6. Możliwe jest ustanowienie dodatkowych nagród w przypadku pojawienia się Fundatorów. Regulamin konkursu zostanie wtedy poszerzony o procedurę przyznania dodatkowych nagród.
 7. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu
 8. Wydanie Nagród w Konkursie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności wyłanianiem Laureatów i przyznawaniem Nagród, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji Konkursu „Open Stage” zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu Konkursu lub promocji Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu
 3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej Konkursu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia okresu trwania Konkursu lub przedterminowego zakończenia Konkursu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych.

 

Uwagi: